ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่  ๑๘ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงร่วมประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ ๑๓” (TIJ Workshop on the 13th UN Crime Congress for the Qatari delegation) ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ ๑๓ เป็นการประชุมที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ Thailand Institute of Justice (TIJ) จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวทางในการปฏิบัติที่ดี และการพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มสมาชิกสหประชาชาติในการจัดการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ ๑๓

การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอภิปรายเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการประชุม ได้แก่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งได้ทรงนำเสนอการเตรียมการในประเด็นด้านเนื้อหา อาทิ กระบวนการทางการทูตในประเด็นข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติฉบับล่าสุด การพัฒนาและการเจรจาร่างปฏิญญากรุงโดฮา นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศไทย  คือ  นายวิทยา สุริยะวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการยุติธรรมนายวงศ์เทพ อรรถไกวัลวที ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศและประสานความร่วมมือ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและนางสันทนี ดิษยบุตร สำนักงานอัยการสูงสุด ได้นำเสนอประสบการณ์ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ ๑๑  นายดิมิทรี วีลาสซี่ หัวหน้าสาขาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และนายเอ็ดดูอาโด วีเตเร่ รองประธาน International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA) ได้อภิปรายการพิจารณาร่างข้อมติ รวมถึงยุทธศาสตร์ในการเตรียมการจัดประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ ๑๓ เพื่อไปนำเสนอในการประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ ๒๓ โดยความร่วมมือของประเทศไทยและรัฐกาตาร์ และในการนี้ ผู้แทนของรัฐกาตาร์ คือ พลตรีอับดุลลา ยูซูฟ อัลมาล  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐกาตาร์ และประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ ๑๓  ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ และนายอับดุลลา ดาเอน อัลคู วาริ ผู้อำนวยการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Cooperation) กระทรวงมหาดไทย รัฐกาตาร์ นำเสนอการเตรียมการของประเทศเจ้าภาพ

การประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ ๑๓ (The Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice ) นั้นจะจัดขึ้น ณ เมืองโดฮา รัฐกาตาร์ ในวันที่ ๑๒ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ผ่านข้อมติ ๖๗/๑๘๔ เพื่อเลือกวาระการประชุมและประเด็นสำคัญในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ ๑๓  ประเด็นสำคัญที่เป็นวาระในการประชุมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
 

  • ความสำเร็จและความท้าทายต่อการบังคับใช้การป้องกันอาชญากรรมและนโยบายในกระบวนการยุติธรรม ยุทธศาสตร์การส่งเสริมหลักนิติธรรมในระดับชาติและนานาชาติ และการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
  • แนวทางที่คลอบคลุมเพื่อป้องกันและตอบสนองต่อรูปแบบใหม่ขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
  • แนวทางระดับชาติเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม


แหล่งข้อมูล
http://www.unodc.org/unodc/en/crime-congress/13-crime-congress.html
http://www.thethaibar.or.th/thaibarweb/fileadmin/DAM/2555/PDF/NewsThaiBar/may2012.pdf
http://news.ch7.com/detail

Back
chat