TIJ ร่วมกับ UNODC หารือระหว่างหน่วยงานไทย เรื่องอาชญากรรมไซเบอร์ 


สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) จัดการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานไทย เรื่องอาชญากรรมไซเบอร์ (UNODC – Thailand National Cybercrime Roundtable Discussion) โดยมีการอภิปรายถึงสถานการณ์ และเครื่องมือเพื่อใช้ในการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ในประเทศไทย ตลอดจนทิศทางและแนวทางในการดำเนินงานในอนาคต ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2564 ที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
 
 
ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการส TIJ กล่าวในพิธีเปิดงานครั้งนี้ว่า การร่วมมือกับ UNODC จะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรทั้งระดับปฏิบัติและระดับผู้กำหนดนโยบาย ในภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องอาชญากรรมไซเบอร์ รวมทั้งจัดการประชุมระดับสูงภายในปีนี้ โดยมุ่งเน้นที่การหารือในประเด็นที่ครอบคลุมและมีมิติที่มากกว่าเฉพาะเรื่องของการสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมหลักฐาน
 
อีกทั้งระบุด้วยว่า ในที่ประชุม Crime Congress ครั้งที่ 14 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยถึงปัญหาของอาชญากรรมไซเบอร์ และมีสัญญาณที่ดีที่หลายประเทศทั่วโลกเล็งเห็นความสำคัญของทุกภาคส่วนในสังคมในการร่วมกันแก้ไขปัญหา อย่างน้อยในเรื่องของการมุ่งมั่นพัฒนากรอบกฎหมายให้เท่าทัน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการให้ความรู้แก่ประชาชนถึงภัยใกล้ตัวยุคใหม่นี้
 
ภายในงาน UNODC ยังได้เผยแพร่รายงาน “Darknet Cybercrime Threats to Southeast Asia 2020” เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของอาชญากรรมไซเบอร์ในรูปแบบของ Darknet ด้วย