ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ เปิดรับสมัครผู้บริหาร และผู้นำรุ่นใหม่เข้าร่วมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรม และการพัฒนา หรือ RoLD 2020 : Resilient Leader เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าหมาย UN SDG 16 หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างบุคลากรในหลากหลายวิชาชีพเพื่อสร้างมาตรฐานด้านหลักนิติธรรมในสังคมไทย

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ กล่าวว่า

“หลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยหลักนิติธรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาในทุกเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน หากสังคมนั้นมีหลักนิติธรรมที่ดี กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมเข้มแข็ง ย่อมทำให้การพัฒนาสังคมนั้นเข้าสู่เป้าหมายง่ายขึ้น
แต่หากกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมอ่อนแอ การพัฒนาสังคม หรือประเทศย่อมสำเร็จได้ยาก เนื่องจากคนในสังคมไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม สันติภาพก็จะไม่เกิดในสังคม”

 

“การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของสังคมที่เกิดขึ้นจากการสะสมของปัญหาเชิงโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาความยากจน ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น เราจึงต้องสร้างหลักนิติธรรมให้เป็นรูปธรรม ที่สามารถติดตามและวัดผลได้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา อีกทั้ง ผู้นำในยุคปัจจุบัน ต้องมีความพร้อมในการปรับตัว เพื่อรับมือกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป นี่จึงเป็นเหตุผลของการเปิดหลักสูตร RoLD 2020 ครั้งนี้ เพื่อดึงนักบริหารรุ่นใหม่มาร่วมกันระดมความคิด ออกแบบ และก่อร่างพัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับหลักนิติธรรม เพราะหลักนิติธรรมเป็นพื้นฐานของสังคมที่เป็นธรรม และสังคมที่เป็นธรรมจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กล่าว

 

TIJ ในฐานะสะพานเชื่อมนำเอาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมที่เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศสู่ประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ให้ความสำคัญ ส่งเสริม และผลักดันหลักนิติธรรม และวัฒนธรรมแห่งการรักษากติกา (Culture of Lawfulness) ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในสังคมไทย จึงได้จัดตั้งโครงการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา หรือ RoLD Program ร่วมกับสถาบันกฎหมายและนโยบายระดับโลก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด หรือ Institute for Global Law and Policy (IGLP) โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มผู้บริหาร ผู้นำรุ่นใหม่ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำความคิด และผู้ที่สนใจในประเด็นทางสังคมที่มาจากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน มาเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ชูจุดแข็ง “ความหลากหลาย-มาตรฐานโลก”

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จะได้เรียนและแลกเปลี่ยนความรู้กับคณาจารย์ชื่อดังจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด รวมถึงวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง ผ่านทั้งทางรูปแบบออนไลน์ และการเรียนในสถานที่ นอกจากนี้ ยังได้ทั้งเครือข่ายระดับผู้นำหลากหลายสาขาวิชาชีพ องค์ความรู้ที่ทันสมัย แนวคิดใหม่ๆ จากหลักสูตร เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กร โดยหลักสูตรจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 – มิถุนายน 2564

Highlight ของหลักสูตร RoLD 2020: The Resilient Leader ประกอบด้วย

  1. การบรรยายพิเศษ “Special Lecture Series” เพื่อเรียนรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรงในหัวข้อที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรมในมุมมองที่เชื่อมนโยบาย กฎหมาย และแนวปฏิบัติทั้งในระดับประเทศและสากล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
  2. การอภิปรายนานาชาติรูปแบบออนไลน์ “Global Webinar Series” นำการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ในเครือข่าย IGLP เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาและผลกระทบที่เกี่ยวข้องทางสังคม ในประเด็นความท้าทายหลังสภาวะวิกฤตโควิด-19 เช่น Comparative regulatory responses, Social justice, poverty and inequality, Criminal justice reform, Labor, education and the future of work, และ Global governance and multilateralism
  3. การเรียนการสอนรูปแบบ “The Problem Labs: Executive Future Thinking for Justice Series” โดยครั้งนี้จะใช้กรอบแนวคิด “Future Thinking” ในการเรียนการสอน ผ่าน 4 ประเด็นทางสังคม ได้แก่ 1. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to Justice) 2. ความรุนแรงทางเพศ (Gender-based Violence) 3. การฟื้นฟูแก้ไขผู้กระทำผิดกลับสู่สังคม (Social Reintegration) 4. การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)
  4. หลักสูตร TIJ-IGLP Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6–11 มิถุนายน 2564 นำโดยคณาจารย์ในเครือข่าย IGLP ตลอดจนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำความเข้าใจองค์ความรู้เชิงลึก เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายอย่างยั่งยืน


ศิษย์เก่า RoLD ร่วมยืนยัน เป็นหลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำตามหลักนิติธรรม - สร้างเครือข่ายผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา กล่าวว่า การได้เข้าอบรมหลักสูตร RoLD
ถือเป็นโอกาสอันดีในการได้รับองค์ความรู้ในระดับนานาชาติผ่านความร่วมมือกับ Havard Law School ทำให้เข้าใจแนวโน้มของโลกที่มีความเป็นพหุสังคม มองประเด็นปัญหาผ่านเเว่นของศาสตร์ต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เดินทางไปสัมผัสชีวิตผู้คนทั้งในพื้นที่ต่างจังหวัด และต่างประเทศ

 

“การสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคม ถือเป็นหัวใจที่จะช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมืองสู่สังคมที่เป็นธรรมและมีความสุขอย่างยั่งยืน” ดร.สุนทรียา กล่าว

 

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า นี่เป็นหลักสูตรที่ประทับใจที่สุดหลักสูตรตั้งแต่เคยเข้าอบรมมา มีจุดเด่นที่การนำเข้าหลากหลายสาขาอาชีพมาใช้สิ่งที่เรียกว่า “หลักนิติธรรม”
เป็นจุดร่วมนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นเสน่ห์พิเศษที่ไม่เหมือนหลักสูตรอื่นที่เคยได้เรียนมา

 

“หลักนิติธรรม ในหลักสูตร RoLD ที่ผมเรียน ช่วยทำให้รู้สึกว่าสามารถนำมาปรับใช้ในเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมากขึ้น เช่น เรื่องการเข้าถึงสินเชื่อของคนที่ขาดโอกาส ด้วยระบบ ด้วยกฎหมายที่ทำได้จริง และหลักสูตรนี้ช่วยให้ผมได้เปิดโลกในหลายมิติ อย่างการไปดูเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง ที่ จ.เชียงราย ก็ทำให้ได้เห็นว่า คนเหล่านี้จำนวนมากไม่ได้ตั้งใจทำผิด เพียงแต่เป็นผู้ที่ขาดโอกาส เมื่อเรานำหลักนิติธรรมไปให้โอกาสเขา เขาจะสามารถใช้โอกาสนั้นกลับมาสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ ผมก็นำสิ่งที่เห็นมาเสนอเป็นการใช้มาตรการทางภาษีที่สนับสนุนให้เอกชนที่จ้างแรงงานจากคนกลุ่มนี้มาหักภาษีเพิ่มได้ เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนร่วมสร้างโอกาสให้เขา ก็เห็นได้ว่า สามารถนำไปใช้ได้จริง”

 

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า นอกจากเนื้อหาหลักสูตรที่มีความเป็นสหวิทยาการ ผนวกความรู้ด้านการบริการและกฎหมายไว้ด้วยกันแล้ว หลักสูตร RoLD ยังเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการอภิปราย ตั้งคำถามระหว่างกลุ่มนักศึกษาด้วยกัน ผสมผสานกับภาคปฏิบัติที่ทำให้เข้าใจเป้าหมายของหลักนิติธรรมที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นธรรม ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วม ทำให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า การได้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD ได้ขยายมุมมองด้านกฎหมายที่มีความคล้ายคลึงกับหลักคิดด้านวิศวกรรม นำมาพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารองค์กรในยุคดิสรัปชั่นที่จำเป็นต้องอาศัยความยุติธรรมเป็นหลักในการบริหาร

 

นางสิรินยา บิซอฟ นางแบบ และนักเคลื่อนไหวทางสิทธิสตรี กล่าวว่า การได้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD นับเป็นโอกาสอันดีในการเปิดมุมมองใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น เข้าใจกระบวนการคิดของผู้เข้าร่วมหลักสูตรที่มาจากหลากหลายภาคส่วนทั้งผู้กำหนดนโยบาย นักธุรกิจ ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม และภาคประชาสังคม สะท้อนถึงแนวคิดของหลักนิติธรรมที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม

 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://tijforum.org/ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

Back
chat