ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเสวนาเนื่องในโอกาสวันเนลสันแมนเดลาสากล

 

การบริหารจัดการเรือนจำในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
และ
การอนุวัติข้อกำหนดเนลสันแมนเดลา

 

 

 

 

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเนลสันแมนเดลาสากล (Nelson Mandela International Day) เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชน และยังเป็นโอกาสในการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) หรือข้อกำหนดเนลสันแมนเดลา (The Nelson Mandela Rules) ซึ่งเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำให้สอดคล้องกับหลักการสากล

 

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบในด้านลบต่อเรือนจำทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคภายในเรือนจำ การยกระดับมาตรการควบคุมผู้ต้องขังเพื่อลดการระบาด ความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการเรือนจำภายใต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข สถานการณ์ดังกล่าวยังเน้นย้ำถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของการส่งเสริมให้เรือนจำทั่วประเทศนำมาตรฐานสากลมาปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังแม้ในภาวะวิกฤติ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดและมาตรฐานสากลในประเทศไทย จึงได้สนับสนุนสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการอนุวัติข้อกำหนดเนลสันแมนเดลา (Nelson Mandela Rules E-Learning Course) ฉบับภาษาไทย ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลอง เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในการนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามบริบทของสถานการณ์เรือนจำในประเทศไทย

 

ในโอกาสวันเนลสันแมนเดลาสากลประจำปีนี้ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยจึงมีกำหนดร่วมกันจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์เนื่องในวันเนลสันแมนเดลาสากล ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น. เพื่อย้ำถึงความพยายามและความก้าวหน้าในการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดเนลสันแมนเดลา และการเสวนาเพื่อทบทวนข้อท้าทายที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ภายในเรือนจำ การพัฒนาระบบสาธารณสุขในเรือนจำ ตลอดจนการส่งเสริมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว 

 

กำหนดการเสวนา

 

14:00 – 14:20 น.

กล่าวต้อนรับโดย Mr. Jeremy Douglas

ผู้แทนสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เเละแปซิฟิก

 

กล่าวเปิดงานโดย นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 

14:20 – 15.20 น.

โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข และการบริหารจัดการเรือนจำในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายแพทย์วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์,

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

 

มิติระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขในเรือนจำ และนโยบายราชทัณฑ์ในการรับมือกับโรคโควิด 19

Ms. Piera Barzano, ที่ปรึกษาโครงการ

นางสาวชลธิช ชื่นอุระ, ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

 

หลักสูตรการฝึกอบรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยข้อกำหนดเนลสันแมนเดลาฉบับภาษาไทย (Nelson Mandela Rules E-Learning Course) และโครงการต่างๆ ของ UNODC ด้านการบริหารจัดการเรือนจำช่วงโควิด 19

Mr. Naoki Sugano, เจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม

สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เเละแปซิฟิก

 

กล่าวปิดการเสวนาโดย ดร. พิเศษ สอาดเย็น

ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

 

 

ดำเนินการเสวนาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Back
chat