วันที่ 26 เมษายน 2559 – ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ได้ร่วมอภิปรายในการประชุม The Second Regional Conference on Enhancing Cooperation on Border Management in ASEAN: Towards a More Interconnected and Safer ASEAN Community จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศและ สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ณ โรงแรมวี โฮเต็ล กรุงเทพฯ


ดร. กิตติพงษ์ ได้กล่าวถึงงานวิจัยของ TIJ ที่ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมและอาชญากรรมระหว่างภูมิภาค (UNICRI) ที่มีข้อเสนอแนะให้ประเทศในประชาคมอาเซียน ให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นกับการสร้างความเข้มแข็ง ของกระบวนการยุติธรรมและความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะบริเวณพรมแดน เพื่อให้ทุกประเทศได้ประโยชน์ จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากการเป็นประชาคม โดยไม่ต้องเสี่ยงภัยต่อปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ที่อาจใช้ประโยชน์จากการนี้เพื่อขยายการดำเนินการ ซึ่ง TIJ และ UNICRI กำลังดำเนินการวิจัยอยู่