ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดตัว PNI Newsletter ฉบับแรก

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ สถาบันป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดของสหประชาชาติภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกล (UNAFEI) ประเทศญี่ปุ่น เปิดตัววารสาร PNI (PNI Newsletter) ฉบับแรก ในกิจกรรมคู่ขนานการจัดประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
ครั้งที่ 31 ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย มุ่งแบ่งปันข้อมูลองค์ความรู้จากการดำเนินงานของสถาบันสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (United Nations Programme Network Institutes - PNI)

 

 

วารสาร PNI ริเริ่มจากสมาชิกเครือข่าย PNI ได้มีความเห็นร่วมกันให้ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่วารสาร PNI เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เพื่อแบ่งปันข้อมูลและองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย การฝึกอบรม และการประชุมสำคัญๆ ของหน่วยงานและสถาบันในเครือข่าย เพื่อให้ภาคีและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนานาชาติและภูมิภาค ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้นำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของสถาบันในเครือข่ายและองค์กรอื่นๆ ในสหประชาชาติ

 

 

“วารสาร PNI ฉบับนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (PNI) ในการสนับสนุนงานด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของสหประชาชาติ และแสดงถึงความพยายามล่าสุดของ PNI เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในระดับนานาชาติ วารสารฉบับนี้ให้ข้อมูลบทบาทของ PNI และมีการดำเนินงานอย่างไรบ้างในช่วงที่ผ่านมา ทั้งยังรวบรวมข้อมูลของสิ่งพิมพ์และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ ที่สำคัญ และมีบทความสั้นๆ เพื่อสื่อสารถึงผู้ที่สนใจจะเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของสหประชาชาติให้มากขึ้นอีกด้วย” ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กล่าว ระหว่างการจัดกิจกรรมคู่ขนานเปิดตัววารสาร PNI ในการประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 31 ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

 

 

ทั้งนี้ TIJ เป็นหนึ่งใน 18 สถาบัน PNI โดยสถาบันแต่ละแห่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการแก่คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice – CCPCJ) อันจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการส่งเสริมการปฏิบัติของประเทศสมาชิก ควบคู่ไปกับการพัฒนางานศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และเข้าร่วมการประชุมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน ในกรอบนโยบายและความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติจัดขึ้น

 

 

ดาวน์โหลด PNI Newsletter: Issue 1, Spring 2022

Back
chat