รายงานสถานการณ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรือนจำ

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเรือนจำเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง เนื่องจากสถานการณ์ “นักโทษล้นเรือนจำ” ซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศ ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสภาพความเป็นอยู่และความแออัดในเรือนจำ นำไปสู่ปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ความขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้ในการดูแลสุขอนามัยพื้นฐาน และบุคคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอ

ดังนั้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่อย่าง COVID-19 เช่นนี้ ความแออัดและข้อจำกัดด้านสาธารณสุข จึงเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อและการแพร่ระบาดในเรือนจำ และอาจกระทบต่อสังคมภายนอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 TIJ ได้เผยแพร่ “รายงานสถานการณ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรือนจำ” เพื่อนำเสนอภาพรวมของความท้าทายต่างๆ ที่เรือนจำทั่วโลกกำลังเผชิญ รวมทั้งแนวทางการรับมือ ตลอดจนเสนอแนะนโยบายที่ประเทศไทยอาจนำมาใช้ในวิกฤติการณ์ครั้งนี้


ดาวน์โหลดรายงาน