กิจกรรมคู่ขนาน: Fostering a Culture of Lawfulness in Support of the 2030 Agenda


“TIJ เชื่อว่า การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่ใช่บทบาทของนักกฎหมายหรือคนในกระบวนการยุติธรรมเพียงฝ่ายเดียว หากแต่รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ของสังคมด้วย การขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 16 และ 17 ที่กล่าวถึงเรื่องหลักนิติธรรม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ประเด็นการร่วมกันสร้างความเป็นธรรมและความเข้มแข็งของหลักนิติธรรมมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น”


สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ จัดกิจกรรมคู่ขนาน ระหว่างการประชุม CCPCJ สมัยที่ 28 หัวข้อ “Fostering a Culture of Lawfulness in Support of the 2030 Agenda” (การปลูกฝังวัฒนธรรมเคารพกติกาเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030) เพื่อนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการปลูกฝังสังคมแห่งการเคารพกติกา ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สังคมทั้งในไทยและนานาชาติเกิดหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 

โดยกิจกรรมคู่ขนานนี้ จัดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง M6 สำนักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

ร่วมติดตามภาพบรรยากาศ และแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์การทำงานไปกับ TIJ ได้ทุกช่องทาง:
Facebook - www.facebook.com/tijthailand.org/
Website - www.tijthailand.org/
Twitter - twitter.com/tijthailand
YouTube - www.youtube.com/user/TIJThailand

 

#SDG16 #CCPCJ28 #TIJforCCPCJ28 #TIJThailand #TIJ2019