ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

TIJ ร่วมมือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เปิด 2 หลักสูตรด้านหลักนิติธรรม ขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน แก่นักวิชาการและผู้นำรุ่นใหม่

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ Institute for Global Law and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผนึกกำลังจัดหลักสูตรนานาชาติด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย “TIJ-IGLP Workshop for Scholars and Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy” ประจำปี 2562 เปิดโอกาสให้นักวิชาการชั้นนำและผู้นำรุ่นใหม่ในประเทศไทยและภูมิภาค ได้ใช้ศักยภาพและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มองปัญหาเก่าด้วยมุมมองใหม่ หาแนวทางสร้างนวัตกรรมในการส่งเสริมหลักนิติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ TIJ กล่าวว่า “หลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการกำหนดนโยบาย ในครั้งนี้มุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรจากหลากหลายภาคส่วน ไม่ใช่เพียงนักกฎหมายและบุคลากรในระบบยุติธรรม มาร่วมทำความเข้าใจและเห็นความสำคัญต่อประเด็นการส่งเสริมหลักนิติธรรมให้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของ SDGs แห่งสหประชาชาติ คือ ข้อ 16 การส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ (Peace, Justice and Strong Institutions) จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย”

 

จุดเด่นของหลักสูตรเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเรียนจากประสบการณ์จริงและกรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในวงการต่าง ๆ เพื่อสร้างเป็นสนามทดลอง (Problem Labs) ให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีส่วนร่วมในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความเห็น และเสนอทางแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในบริบทอนาคต โดยหยิบยกประเด็นปัญหาสังคมที่น่าสนใจในภูมิภาคเอเชีย เช่น ภัยคุกความทางไซเบอร์ การเข้าถึงความยุติธรรม ความเหลื่อมล้ำทางสังคม การต่อต้านคอร์รัปชั่น การส่งเสริมพลังสตรีในสังคม เป็นต้น จุดเด่นอีกข้อ คือ การสอนหลักการวิเคราะห์เชิงนโยบาย (Policy Analytical Tool) เพื่อเพิ่มทักษะในการคิด วิเคราะห์ปัญหา กำหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาจากประเทศต่าง ๆ อย่างครอบคลุม

 

นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังมีโอกาสได้รับฟังผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลก ที่ให้เกียรติร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ   ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และกระทรวงการต่างประเทศ ในหัวข้อ "Navigating a Changing Global Landscape" และ Radhika Coomaraswamy อดีตรองเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ และอดีตผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยความรุนแรงต่อสตรี (Special Rapporteur on Violence against Women) ในหัวข้อ "The United Nations in the Field" ในขณะเดียวกัน มีคณาจารย์จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจากทั่วโลก ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดทั้งเชิงทฤษฎีและนโยบายในประเด็นร่วมสมัย เช่น สิทธิมนุษยชนและความยุติธรรม เส้นทางสายไหมศตวรรษ 21 ที่ริเริ่มโดยจีน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี blockchain ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นต้น

 

ทั้งนี้ หลักสูตรนานาชาติสำหรับนักวิชาการและเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่เพื่ออบรมด้านหลักนิติธรรมและนโยบายในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนา หรือโครงการ Rule of Law and Development Program ของสถาบันฯ ด้วยความเชื่อและมุ่งหวังว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้นำยุคใหม่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายสาขา (broad-based stakeholders approach) ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จะสร้างให้เกิดแนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหาที่ยังคงมีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมและในสาขาการพัฒนาต่าง ๆ (Innovation for Justice) ผ่านมุมมองหลักนิติธรรมที่สอดแทรกอยู่ในทุกมิติของสังคม โดยแนวคิดใหม่ ๆ นี้ สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นในยุคสมัยที่การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปแบบก้าวกระโดด และจะมีส่วนช่วยให้สังคมพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน

 

           

Back
chat