TIJ ร่วมกับ DSI และหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ จัดฝึกอบรม “หลักสูตรจิตวิทยาและเทคนิคการสอบปากคำในคดีพิเศษ” แก่บุคลากร  DSI

 

 

พ.ต.อ.​ ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มอบหมายให้ พ.ต.ท. ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดี DSI เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรจิตวิทยาและเทคนิคการสอบปากคำในคดีพิเศษ” ให้แก่ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ในระดับชำนาญการขึ้นไป ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 40 คน ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

ในงานนี้ นางมุทิตา เลิศลักษณาพร ผู้จัดการโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กร สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เป็นผู้แทนของ TIJ เข้าร่วมรับฟังการฝึกอบรม โดยโครงการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง TIJ กับศูนย์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนอร์เวย์ มหาวิทยาลัยออสโล เพื่อสนับสนุนการจัดฝึกอบรม และเป็นเจ้าภาพร่วมกับ มูลนิธิฮันส์-ไซเดล (Hanns Seidel Foundation) ประเทศเยอรมัน สำหรับวิทยากรการฝึกอบรมได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานสอบสวนกลาง จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม และวันที่ 27 มกราคม 2563 จะได้รับความรู้และส่งเสริมศักยภาพในการวิเคราะห์พฤติกรรมตามหลักจิตวิทยา เลือกใช้เทคนิคที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการสอบปากคำ ปฏิบัติภารกิจให้สัมฤทธิผลภายใต้กรอบ กติกาของกฎหมาย และสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และได้รับความเชื่อมั่นจากสาธารณชน