ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (ที่ 6 จากซ้าย) ให้เกียรติบรรยายเรื่องหลักนิติธรรมและการจัดการกับความขัดแย้งแก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา รุ่นที่ 2 (RoLD Program) ซึ่งเป็นโครงการที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ริเริ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจถึงความสำคัญในการนำหลักนิติธรรมไปใช้ในการขับเคลื่อนสังคมในภาคส่วนต่าง ๆ 

ในภาพ จากซ้ายไปขวา  

 1. ดร.สุปรีย์ ศรีสำราญ นักวิเคราะห์อาวุโส ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธ.ไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
 2. นางปิยธิดา เจิมหรรษา อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด
 3. นายสันติ สาทิพย์พงษ์ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
 4. นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ CFO บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 5. ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร
 6. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
 7. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 8. เอกอัครราชทูตอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 9. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 10. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 11. ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 12. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี
 13. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด