ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย (ที่ 2 จากขวา) รับเชิญ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตยของไทย แก่ผู้ร่วมหลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development: RoLD Program) รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนสังคมตามหลักนิติธรรม

ในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. นายกีรติ แก่นแก้ว อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา
  2. นางสาวโสมนัส เจือศรีกุล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  3. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  4. ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  5. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
  6. นายสันติ สาทิพย์พงษ์ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก