ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2556 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (สธท.) ได้มอบหมายให้ผู้แทน สธท. เดินทางเข้าร่วมการประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 15 (ASEAN Senior Law Officials Meeting – 15th ASLOM) ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ศาลยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความร่วมมือด้านกฎหมายในกรอบอาเซียน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนในการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎหมาย และเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงในการจัดการประชุมอาเซียนระดับสูงด้านหลักนิติธรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในอนาคต ด้วยความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมความสนใจของสมาชิกกลุ่มอาเซียนในการประชุมสมัชชา-สหประชาชาติ ครั้งที่ 13 เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม (The 13th United Nations Congress on Crime prevention and Criminal Justice) ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ และการพิจารณาวาระการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลัง ค.ศ. 2015

ในการนี้ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (สธท.) ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำร่างเอกสารแนวคิดสำหรับการประชุมอาเซียนว่าด้วยหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญา (ASEAN Conference on the Rule of Law and Criminal Justice) โดยผู้แทน สธท. ได้นำเสนอร่างดังกล่าวต่อที่ประชุม ซึ่งมีการอภิปรายในประเด็นต่างๆ เช่น การประเมินประเทศสมาชิกในด้านหลักนิติธรรม รัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรม บทบาทของสังคมในการส่งเสริมหลักนิติธรรม เป็นต้น

นอกจาก สถาบันฯ ได้ใช้เวทีจากการประชุมครั้งนี้ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและประสานความร่วมมือด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของประเทศไทย โดยจะให้ สธท. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานการประชุมอาเซียนว่าด้วยหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญา (ASEAN Conference on the Rule of Law and Criminal Justice) ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2557 เพื่อนำผลการประชุมเข้าสู่การรับรอง ของกลไกอาเซียนในอนาคตต่อไป


แก้ไขล่าสุด:  วันที่ 23 ธันวาคม 2556

Back
chat