แชร์บทความนี้:

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม
 

ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติงาน โดยยึดมั่นเจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดี เสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สอดคล้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม ดังค่านิยมหลักขององค์กร 5 ประการ ประกอบด้วย Integrity (ซื่อตรงต่อตนเอง) Respect (เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน) Collaboration (ทำงานร่วมกัน) Inclusiveness (เปิดใจรับความแตกต่างหลากหลาย) และ Passionate Determination (มุ่งมั่นศรัทธา)

 

 

TIJ จัดกิจกรรม Town Hall Meeting เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดย ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการ TIJ ได้กล่าวถึงความสำคัญของงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ความตอนหนึ่งว่า

 

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) การประเมินดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยตรวจวัดและนำไปสู่การรักษามาตรฐานการทำงานให้มีประสิทธิภาพ Integrity และ Transparency ถือได้ว่าเป็นหัวใจขององค์กรในยุคใหม่

 

“อยากให้ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นอัตลักษณ์ของ TIJ เพื่อทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกเกิดความไว้วางใจ หรือ Trust ต่อ TIJ ทั้งนี้ การประเมิน ITA จะช่วยสะท้อนถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ TIJ ได้อย่างแท้จริง และประโยชน์ของการประเมินจะช่วยทำให้เราได้มีการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมการทำงานของ TIJ ต่อไปอย่างยั่งยืน”

 

 

ทั้งนี้ TIJ ส่งเสริมการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านองค์กรคุณธรรม ประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ รับทราบให้กับบุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ทำงานด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมด้วยคุณธรรมต่อไป

 

 

นอกจากนี้ มีการแจ้งประกาศสถาบันฯ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร สร้างค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดด้วย