แชร์บทความนี้:

TIJ ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

 

 

ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร TIJ ร่วมแสดง “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน” โดยได้กล่าวว่า

 

TIJ ยึดมั่นในการบริหารงานที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการทำงานด้วยความโปร่งใส ยึดการบรรลุผลการปฏิบัติ รวมไปถึงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกๆ มิติ นอกจากนี้ เราพยายามที่จะปลูกฝังจิตสำนึก สร้างค่านิยมในองค์กร และในอนาคตอันใกล้นี้ TIJ จะมีการส่งเสริมค่านิยมองค์กร ซึ่ง 1 ในนั้น จะมีเรื่อง Integrity ซึ่งน่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีที่ทำให้ค่านิยมในเรื่องนี้ เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และใช้สิ่งนี้เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงและมีการทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรที่ดียิ่งขึ้น ให้บุคลากรทุกท่านได้เข้าใจวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร ที่ยึดมั่นหลักคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และร่วมกันรักษาวัฒนธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ต่อไป

 

 

การร่วมแสดงเจตจำนงสุจริต ดังกล่าว เกิดขึ้นภายใต้กิจกรรมการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสถาบัน ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

 

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ตามแนวทางและเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด ตลอดจนเพื่อเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม

 

TIJ ในฐานะหน่วยงานของภาครัฐ มีเจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีนโยบายด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึก และค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อเป็นพื้นฐาน
ต่อการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ จึงได้จัดการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรของสถาบันมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมิน ITA และเพื่อให้ผลการประเมิน ITA ของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เสริมสร้างให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมการทำงานของ TIJ ต่อไปอย่างยั่งยืน

 

 

นอกจากนี้ มีการบรรยายในหัวข้อ “เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564โดย คุณอภิรักษ์ แสงทอง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สังกัดสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช.

 


ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเจตจำนงสุจริต โดย ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการ TIJ

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย คุณอภิรักษ์ แสงทอง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สังกัดสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช.