แชร์บทความนี้:

TIJ-depa ร่วมส่งเสริมทักษะดิจิทัลแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) และ depa Thailand สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมมือกันออกแบบแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษในเรื่องนี้ และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ว่าด้วย “การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกยุคดิจิทัลแก่กลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังพ้นโทษ สร้างทักษะ อาชีพ และรายได้แก่บุคคลกลุ่มนี้ต่อไป

 

ทั้งนี้ ผู้ต้องขังในประเทศไทยในปัจจุบันจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อกำหนดแมนเดลา) พ.ศ. 2558 และข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง (ข้อกำหนดกรุงเทพ) พ.ศ. 2553 และหนึ่งในโอกาสฝึกทักษะของผู้ต้องขังในเรือนจำ คือการได้ฝึกทักษะทางดิจิทัล ซึ่งที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ได้ร่วมมือกับ TIJ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ สร้างอาชีพ ด้วยหลักสูตรที่มีความหลากหลายและสอดคล้องความต้องการของบุคคล เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นและการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และหลักสูตรดิจิทัลเพื่อการประกอบอาชีพ