แชร์บทความนี้:

TIJ รับมอบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรส่งเสริมคุณธรรม” กระทรวงยุติธรรม 

 


ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนของสถาบันฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรคุณธรรม ในระดับ “องค์กรส่งเสริมคุณธรรม” ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรคุณธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม Auditorium กระทรวงยุติธรรม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี

 


สำหรับปีนี้ มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินองค์กรคุณธรรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ดังนี้


​ระดับส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่
1) สำนักงานกิจการยุติธรรม
2) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
3) สำนักงาน ป.ป.ส.
4) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
5) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
6) สถาบันอนุญาโตตุลาการ


​ระดับคุณธรรม จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ กรมราชทัณฑ์
 

​ระดับคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่
1) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
2) กรมคุมประพฤติ
3) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ


ภายในงานยังมีการเผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้รับทราบอีกด้วย