แชร์บทความนี้:

TIJ รับมอบประกาศเกียรติคุณ "องค์กรระดับคุณธรรม" กระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2565

กระทรวงยุติธรรม มอบประกาศเกียรติคุณองค์กรคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 โดยมีนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 10-09 (Auditorium) ชั้น 10 กระทรวงยุติธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนของสถาบันฯ รับมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรคุณธรรม ในระดับ “องค์กรคุณธรรม”

 

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม เป็นการยกย่อง เชิดชูหน่วยงานที่ได้รับการยกย่องในระดับต่าง ๆ ตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เห็นชอบการประเมินและแนวทางกาประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้รับการประกาศยกย่องเป็นองค์กรระดับคุณธรรม จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานกิจการยุติธรรม และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ระดับคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสถาบันอนุญาโตตุลาการ