แชร์บทความนี้:

 

สำนักยุทธศาสตร์และแผน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร สอดคล้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม และประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู โดยมีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังคลิปวิดิโอ

 

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : รายงานผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม พ.ศ. 2566 สำนักยุทธศาสตร์และแผน