แชร์บทความนี้:

ฝ่ายบริหารและเผยแพร่องค์ความรู้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร สอดคล้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม และประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู โดยมีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังคลิปวิดิโอ

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ. 2566 ฝ่ายบริหารและเผยแพร่องค์ความรู้