แชร์บทความนี้:

TIJ ร่วมเสริมสร้างคุณธรรมองค์กร

 

คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุมสถาบัน ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ กรุงเทพฯ และผ่านระบบ Zoom

 

 

ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดทำเครื่องมือ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

 

 

TIJ ในฐานะหน่วยงานของภาครัฐ มีเจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีนโยบายด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฎิบัติงาน จึงได้จัดการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมการทำงานของ TIJ ต่อไปอย่างยั่งยืน

 

การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ชีวิตที่ดีต้องมีคุณธรรม” โดย เอกอัครราชทูต อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ที่ปรึกษา TIJ และการบรรยายในหัวข้อ “แนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” โดยคุณอภิรักษ์ แสงทอง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สังกัดสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช.

 

 

ดาวโหลดเอกสาร