แชร์บทความนี้:

TIJ ให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 

ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวในงาน Town Hall Meeting ช่วง “ED Talk” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

 

 

“คุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของสถาบันที่ได้ชื่อว่า “สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย” โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ ที่ต้องยึดถือหลักความโปร่งใสเป็นสำคัญ นอกจากนั้น ยังต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า เหมาะสมตามบริบท และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร ประชาชน และประเทศชาติ

 

การสื่อสารภายในองค์กร นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น ผู้บริหารในทุกระดับจึงต้องมุ่งเน้นการถ่ายทอดข้อมูลทั้งจากระดับบนลงล่าง หรือจากระดับล่างขึ้นบน เพื่อสร้างให้เกิดการรับรู้ และความเข้าใจ ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการบริหารจัดการภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่เน้นหลัก Performance Based และโอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคนด้วยความเป็นธรรม

 

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถาบันมีเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และสามารถเห็นผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการสร้างความมั่นใจในระบบการรับข้อร้องเรียนของบุคลากร ทั้งจากภายในสถาบัน และบุคลากรภายนอก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจะถึงมือผู้บริหารโดยไม่เพิกเฉย และไม่กระทบสิทธิ์ของผู้ร้องเรียนทั้งสิ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยของเราต้องสามารถขับเคลื่อนภารกิจที่มีประโยชน์ และสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริง โดยพวกเราทุกคนจะร่วมกันปรับปรุง และพัฒนาองค์กรของเราให้เป็น Best Place to Work ต่อไป”