แชร์บทความนี้:

TIJ นำเสนอผลงานโครงการสำรวจความคิดเห็น ความปลอดภัยสาธารณะ

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ โดยกลุ่มโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยและนโยบาย (STAT) ร่วมกับคณะผู้วิจัยจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมนำเสนอผลการศึกษาจากโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ความปลอดภัยสาธารณะ” เพื่อรายงานผลการสำรวจ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมี ผู้อำนวยการโสมนัส เจือศรีกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการพิเศษ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ เป็นประธาน

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สินเดชารักษ์ หัวหน้าโครงการฯ และ นางสาวสุดารักษ์ สุวรรณานนท์ หัวหน้ากลุ่มโครงการ STAT ได้รายงานผลสำรวจด้านความปลอดภัย การตกเป็นผู้ประสบอาชญากรรมกับความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ และแนวทางดำเนินงานในอนาคต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น สร้างความตระหนักรู้ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเตรียมการสำหรับการดำเนินงานในอนาคต เและเพื่อให้การสำรวจประชาชนในด้านนี้มีการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้จริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพระปกเกล้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมการประชุม