แชร์บทความนี้:

TIJ จัดกิจกรรมแนะแนว มาตรฐาน ICCS

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ โดยกลุ่มโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยและนโยบาย (STAT) จัดกิจกรรมแนะแนวมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ (The International Classification of Crime for Statistical Purposes) หรือมาตรฐาน ICCS  ซึ่งเป็นมาตรฐานการจำแนกข้อมูลสถิติอาชญากรรมให้เป็นระบบ สำหรับนิสิตนักศึกษาและผู้ทำงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยจัดกิจกรรมครั้งแรกที่ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความเข้าใจถึงประโยชน์ของมาตรฐาน ICSS เพราะนอกจากมาตรฐานจะเป็นมาตรฐานที่ภาครัญสามารถนำปไปใช้เพื่อเปรียบเทียบและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้ว ยังสามารถใช้อ้างอิงในการเก็บข้อมูลของภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการจำแนกการกระทำผิดทางอาญาเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถรวบรวม แลกเปลี่ยน และใช้ข้อมูลระหว่างกันได้ ซึ่งจะเป็นผลดีในการร่วมกันขยายวงข้อมูลสถิติอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมให้ครอบคลุมและสะท้อนสถานการณ์จริงของประเทศได้ชัดเจนต่อไป