แชร์บทความนี้:

TIJ ร่วมส่งเสริมการป้องกันทุจริตในหน่วยงาน

 

คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)  ร่วมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดกิจกรรมการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน โดยได้รับเกีบรติจากอาจารย์ต่อภัสสร์ ยมนาค อาจารย์ประจำศูนย์ทดลองการออกแบบสถาปัตยกรรมและกลไกสร้างสำนึกต่อสังคม (SIAM-Lan) ร่วมบรรยายในหัวข้อสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย ความเสี่ยงของการก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ห้อง RoLD ชั้น 15 TIJ

 

ในวันที่ 11 มิถุนายน คณะผู้บริหารและบุคลากร TIJ เดินทางไปกรมบังคับคดี ร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานองค์กรโปร่งใส โดยเยี่ยมชมการขายทอดตลาด ศูนย์บริการ ONE STOP SERVICE และร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน” และ “การดำเนินการส่งเสริมด้านคุณธรรมในหน่วยงาน” จากผู้แทนกรมบังคับคดี ผู้จัดงานมุ่งหวังว่าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะช่วยเสริมความรู้และศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน และสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติระหว่างการปฎิบัติหน้าที่ได้ต่อไป