แชร์บทความนี้:

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ประเทศไทย (TIJ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ TIJ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ ได้กล่าวบทอาศิรวาท ความว่า

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
บรมราชาภิเษกบรมกษัตริย์ขัตติยา
ปวงประชาราษฎรน้อมถวายพระพรชัยมงคล
ทั่วรัฐสีมามณฑลถวายอาศิรวาท
บรมนาถนราธิบดีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
ขออานุภาพแห่งพระไตรรัตน์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จงอภิบาลรักษาพระองค์ให้ทรงพระเกษมสำราญ
เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน
สถิตเสถียรในมไหศวรรยะราชสมบัติ
พร้อมจตุรพิธพรสิริสวัสดิ์
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสฤษดิ์ดังพระราชประสงค์
พระบารมียังความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรทั่วเมทนีดล
พระเกียรติคุณวิบูลย์ผลเกริกไกร
พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล
ปกรักษาบ้านเมือง พระศาสนา และอาณาประชาราษฎร์
ให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไปตราบกาลนาน

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย