แชร์บทความนี้:

หลักนิติธรรมและเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ จัดบรรยายหลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา หรือ RoLD Program รุ่นที่ 3 ในหัวข้อ หลักนิติธรรมและเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดย ศ.พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ TIJ  กล่าวเปิดงานและบรรยายเกี่ยวกับองค์ความรู้พื้นฐานของหลักนิติธรรม

 

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr. Nicholas Booth Programme Advisor for Governance, Conflict Prevention, Access to Justice and Human Rights จาก UNDP ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ Rule of Law and the United Nations Sustainable Development Goals โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้ร่วมแลกเปลี่ยน และซักถามข้อคิดเห็นต่าง ๆ

 

โดยในงานมีการจัดเสวนา ในหัวข้อ Linkages of Public Policy and Private Practices to SDGs โดยผู้ร่วมเสวนาได้แลกเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และการนำนโยบายดังกล่าวไปใช้ในทางปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย คุณกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน และ คุณสลิลลา สีหพันธ์ุ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส 

 

นอกจากนี้ ยังมี RoLD Fellows รุ่นที่ 1 มาร่วมเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จหลายโครงการ เช่น การผลักดันร่างกฎหมาย พ.ร.บ. ป่าชุมชน และ โครงการ chatbot โปลิศน้อย เป็นต้น