แชร์บทความนี้:

TIJ เริ่มหลักสูตร RoLD รุ่นที่ 3 ผลักดันหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ เปิดหลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ RoLD Program รุ่นที่ 3 (TIJ’s Executive Program on the Rule of Law and Development - RoLD 3) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในกลุ่มผู้นำระดับสูงขององค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เป็นวันแรก

 

ครั้งนี้ ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ TIJ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักนิติธรรมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกล่าวว่า “ความล้มเหลวจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) เป็นตัวชี้วัดว่า 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้หากยังมีคนบางกลุ่ม เช่น คนจน กลุ่มเปราะบาง ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เมื่อกรอบระยะเวลาของ MDGs สิ้นสุดลง สหประชาชาติจึงได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขึ้น โดยเน้นให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาที่เชื่อมโยงกับมิติต่างๆ มากขึ้น เช่น มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้การบริหารจัดการเป็นกลไกที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาให้กับทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านและเป็นธรรม”

 

หากจะพิจารณาความเชื่อมโยงของหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะพบว่ามีหลายมิติ ทั้งในมิติของการลดปัญหาคอร์รัปชั่น การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความยุติธรรมในการจัดสรรบริการต่างๆ การเข้าถึงและการใช้อำนาจ การพัฒนาเศรษฐกิจ ความยุติธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ การป้องกันความขัดแย้ง อาชญากรรม และความรุนแรง

 

ในฐานะที่ TIJ เป็นหน่วยงานส่งเสริมหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะหลักนิติธรรมในเป้าหมายที่ 16 ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งในระดับชาติ ระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้ที่มาจากหลากหลายภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมและหลักนิติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม จึงมุ่งมั่นดำเนินงานที่มุ่งเน้นการนำหลักนิติธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


โครงการอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงถูกพัฒนาขึ้นจากความคิดริเริ่มของ TIJ เพื่อให้ผู้นำและผู้นำรุ่นใหม่จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำหลักนิติธรรมมาจัดการประเด็นต่างๆ ในสังคมเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 

ทั้งนี้ ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ TIJ กล่าวเน้นย้ำว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้จะเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่เฉพาะหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น เพราะคนเพียงหนึ่งคน หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง ทุกภาคส่วนจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ และหาแนวทางจัดการกับปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม”

 

หากท่านเป็นผู้นำรุ่นใหม่หรือเป็นบุคคลที่มีต้องการเรียนรู้แนวคิดในการนำหลักนิติธรรมสังคมมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาในมิติต่างๆ สามารถติดตามชมเนื้อหาและองค์ความรู้ได้ทาง YouTube ทางช่อง Just Right Channel หรือ เว็บไซต์ RoLD Program