แชร์บทความนี้:

RoLD รุ่นที่ 3 ลงพื้นที่ศึกษาประเด็นเรือนจำกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง


สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี นำคณะผู้นำและผู้บริหารรุ่นใหม่จากหลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา หรือ RoLD Program รุ่นที่ 3 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี เรือนจำพิเศษธนบุรี เพื่อศึกษาประเด็นเรือนจำกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง

 

ในการนี้ ศ. พิเศษ. ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ TIJ ได้กล่าวบรรยายพิเศษ หัวข้อ Revisiting Thailand’s Justice System Reform ตามด้วยการเสวนาในหัวข้อเรื่อง Making a Difference: Partnership Model for Social Reintegration ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ได้แก่ คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปภัมภ์ คุณชลธิช ชื่นอุระ หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด และ คุณสุนิตย์ เชรษฐา กรรมการผู้จัดการสถาบัน Change Fusion ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อดังกล่าว

 

การเสวนาช่วงที่สอง หัวข้อเรื่อง Innovative Approaches to Deliver Access to Justice and Reduce Inequality for All โดยมีวิทยากร ได้แก่ คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พ.ต.ท. วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ.ต.ท.หญิง เพียบพร้อม เมฆิยานนท์ สารวัตรกลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวนกองกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคุณสุนิตย์ เชรษฐา กรรมการผู้จัดการสถาบัน Change Fusion

 

การศึกษาดูงานและการเสวนาดังกล่าว เปิดพื้นที่ให้ผู้นำรุ่นใหม่มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์จากความเชี่ยวชาญของวิทยากรและผู้ร่วมหลักสูตร เพื่อหาวิธีการจัดการกับปัญหาในกระบวนการยุติธรรมร่วมกัน อันจะช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีหลักนิติธรรมที่ยั่งยืน เพราะหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หรือ ภาครัฐ เพียงส่วนเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาและนำพาสังคมไปสู่เป้าหมายได้ แต่ต้องมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน