แชร์บทความนี้:

TIJ จัดกิจกรรมแนะแนวมาตรฐาน ICCS แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ โดยกลุ่มโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยและนโยบาย (STAT)จัดกิจกรรมแนะแนวมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ (The International Classification of Crime for Statistical Purposes) หรือมาตรฐาน ICCS  ซึ่งเป็นมาตรฐานการจำแนกข้อมูลสถิติอาชญากรรมให้เป็นระบบ
แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีนางสาวสุดารักษ์ สุวรรณานนท์ หัวหน้ากลุ่มโครงการฯ เป็นผู้บรรยาย

 

ในการแนะแนวมีการแนะนำมาตรฐาน ICCS และอธิบายรหัสประเภทอาชญากรรม คำนิยาม และเกณฑ์ต่างๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือมาตรฐานสากลสำหรับอ้างอิงการจำแนกข้อมูลสถิติอาชญากรรม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ลองจำแนกการกระทำผิดจากเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความเข้าใจถึงประโยชน์ของมาตรฐานระหว่างประเทศดังกล่าว และสามารถใช้อ้างอิงในการเก็บข้อมูลของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้มีการจำแนกการกระทำผิดทางอาญาเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถรวบรวม แลกเปลี่ยน และใช้ข้อมูลระหว่างกันได้ อันจะเป็นผลดีในการร่วมกันขยายวงข้อมูลสถิติอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมให้ครอบคลุมและสะท้อนสถานการณ์จริงของประเทศได้ชัดเจนในอนาคต

 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมแนะแนวถือเป็นครั้งที่ 3 ของ TIJ โดยจะมีการจัดการแนะแนวให้กับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ รวมถึงจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงมาตรฐาน ICCS ให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรม นักวิชาการ และนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง ต่อไป