แชร์บทความนี้:


โครงการ Klong Toey Slum Guide Tour ชนะเลิศ KiiDhathon 2019

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ( TIJ) ร่วมกับ “โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท” (Kluaynamthai Innovative Industries District -KiiD) ใช้ประเด็น “การสร้างความปลอดภัยในอาชญากรรม” เพื่อการมองหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในย่านกล้วยน้ำไท  มีการจัด workshop แนะนำวิธีการคิดผ่านเครื่องมือ “Design Thinking” ที่เน้นการออกแบบนโยบายและกิจกรรมที่มองจากความต้องการของคนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (human/user centric) ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า empathize หรือการทำความเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่นเพื่อหาวิธีการที่จะตอบสนองผู้รับบริการอย่างดีที่สุด 

 

หลังจากการอบรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงพื้นที่ในรัศมี 7 กิโลเมตรรอบ ๆ บริเวณย่านกล้วยน้ำไท รวมทั้งชุมชนคลองเตย แล้วนำข้อมูลที่ได้มาแข่งขันการออกแบบโครงการที่เป็น prototype ใน Kiidathon Workshop โดยโจทย์คือทำอย่างไรจะสามารถปรับภาพลักษณ์ให้ย่านกล้วยน้ำไทเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม ในครั้งนี้ โครงการที่ชนะเลิศ ได้แก่ โครงการ Klong Toey Slum Guide Tour ของทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ในการนี้ ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ TIJ ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกล่าวเปิดงาน

“วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดย่านนวัตกรรมในบริเวณกล้วยน้าไท เป็นทิศทางที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ที่ได้ให้ความส้าคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศ ด้วยเล็งเห็นว่า ย่านนวัตกรรมจะเป็นกลไกบูรณาการเชิงพื้นที่แบบหนึ่ง ที่สามารถเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในพื้นที่ ไม่ว่าจะขนาดใหญ่ กลาง เล็ก เข้าด้วยกัน ร่วมกับกลุ่มคนที่มีแนวคิดเชิงนวัตกรรมและมีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาช่วยกระตุ้นการพัฒนาในอนาคตให้รุดหน้า เท่าทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว” ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กล่าว

 

สำหรับโครงการ KiiD ริเริ่มขึ้นโดย ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร คณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้เกิด “ย่านนวัตกรรม” ในบริเวณกล้วยน้ำไท โดยเห็นว่า “ย่านนวัตกรรม” จะเป็นกลไกบูรณาการเชิงพื้นที่แบบหนึ่ง ที่สามารถเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในพื้นที่ ไม่ว่าจะขนาดใหญ่ กลาง เล็ก เข้าด้วยกัน ร่วมกับกลุ่มคนที่มีแนวคิดเชิงนวัตกรรมและมีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาช่วยกระตุ้นการพัฒนาในอนาคตให้รุดหน้า เท่าทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว