แชร์บทความนี้:

สัมมนาเรือนจำต้นแบบข้อกำหนดกรุงเทพ

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ โดยกลุ่มโครงการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพฯ (IBR) จัดสัมมนาโครงการเรือนจำต้นแบบตามข้อกำหนดกรุงเทพและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกระบี่ ในระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2561 การจัดสัมมนาโครงการเรือนจำต้นแบบในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านข้อกำหนดกรุงเทพให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเขตภาคใต้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเรือนจำต้นแบบประจำปี 2562 ได้หารือกับวิทยากรและเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อความเข้าใจอันดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการเรือนจำต้นแบบตามข้อกำหนดกรุงเทพ

 

ในการนี้ เจ้าหน้าที่สถาบัน TIJ ที่เดินทางไปร่วมงานสัมมนา นำโดย นายนัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาพิเศษสถาบัน นางสาวชลธิช ชื่นอุระ หัวหน้ากลุ่มโครงการฯ นางสาวอุรุยา กฤษณจินดา ผู้จัดการโครงการเรือนจำต้นแบบ นางสาววสุนธรา ทรัพย์สมาน เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ นางสาวสลิลา นรัตถรักษา นักรณรงค์เชิงนโยบาย นางสาวพลอยพิชชา เอื้อเฟื้อ ผู้ช่วยประสานงานโครงการและวิจัย และว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์ มันทุ่ย เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ