ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม


วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ดร. สิตา สัมฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็ก TIJ ได้รับเชิญเป็นผู้ดำเนินการเสวนาหัวข้อ “การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงและหลักนิติธรรม” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยกระดับสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงในประเทศไทย ในบริบทของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ซึ่งจัดโดย องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) โดยมีผู้แทนจากองค์กรที่ทำงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิงทั้งจากภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมและ ร่วมการเสวนาครั้งนี้ประมาณ 60 คน

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานและบทเรียนในการทำงานส่งเสริม ความเสมอภาคทางเพศและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิงขององค์กรต่างๆ ในประเทศไทย ภายใต้บริบทของการดำเนินการตาม CEDAW ซึ่งนำไปสู่การระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเพื่อกำหนด เป็นแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในการทำงานในอนาคต

Back
chat