สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

999 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

อีเมล: info@tijthailand.org

Tel : 02-522-1199
Fax: 02-522-1198

 

งานรับส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน และ งานสารบรรณ

อีเมล: saraban@tijthailand.org

Tel: 02-522-1199 ต่อ 173

ติดต่อเรา