สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

93/1 อาคารจีพีเอฟ อาคารบี ชั้น 15-16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อีเมล: info@tijthailand.org

Tel : 0 2118 9400
Fax: 0 2118 9425, 0 21189426

ติดต่อเรา