สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

93/1 อาคารจีพีเอฟ อาคารบี ชั้น 15-16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel : 0 2118 9400
Fax: 0 2118 9425, 0 21189426

Contact Us

I agree to the processing of my personal data

The form will not be sent without your permission to be contacted and thus we will not be able to get back to you.