ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

TIJ ได้รับการรับรองสถานภาพเป็นหนึ่งในสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (PNI) โดยได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ณ สำนักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย


เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ สำานักงานสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย สถาบัน เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice-TIJ) ได้บรรลุความตกลง กับสำนักงานว่าด้วย ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime หรือ UNODC)  ซึ่งมีผลเป็นการรับรองสถานะให้ TIJ เป็นหนึ่งในสถาบันเครือข่ายแผนงาน สหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา (United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network of Institutes หรือ PNIs) อย่างเป็นทางการ ภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงมีขึ้นระหว่างสมัยประชุมประจำาปีของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วย การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal  Justice หรือ CCPCJ) สมัยที่ 25 ระหว่าง ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรม แห่งประเทศไทย กับ นายยูริ  เฟโดทอฟ (Yury Fedotov) ผู้อำานวยการบริหารสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและ อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และผู้อำานวยการใหญ่ สำนักงานสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา (UNOV)แผนงานสำาคัญของ TIJ ภายหลังจากการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสถาบัน PNI นั้น จะยังมุ่งเน้นกิจกรรม วิชาการ เพื่อส่งเสริมการนำามาตรฐานและบรรรทัดฐานระหว่างประเทศไปปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐาน การทำางาน ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม บรรลุผล และตรวจสอบได้  (fair, effective and accountable criminal justice institutions) โดยสาขาที่ TIJ มุ่งเน้นและมีความถนัดอยู่เดิม จะเสริมให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และขยายขอบเขตงาน ให้ครอบคลุมประเด็นสำาคัญในระดับระหว่างประเทศใหม่ๆ ด้วย

Back