วันที่ 12 ธันวาคม 2558 - ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้แทน เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมประจำปี 2015 ของเครือข่ายสถาบันสมทบของสหประชาชาติ (Programme Network Institutes - PNIs) ด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งจัดโดยสถาบันราอูล วอลเลนเบิร์ก (Raoul Wallenburg Institute) ณ เมืองลุนด์ ประเทศสวีเดน


ในการนี้ สมาชิกเครือข่าย PNIs ได้เชิญให้ผู้อำนวยการ TIJ กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมฯเป็นกรณีพิเศษเพื่อแสดงเจตจำนงในการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย PNIs อย่างเป็นทางการ และได้ร่วมกันแสดงความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับTIJ อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต


ทั้งนี้ UNODC ในฐานะหน่วยงานสหประชาชาติผู้รับผิดชอบหลัก จะเริ่มกระบวนการพิจารณาความเหมาะสมของ TIJ ในการร่วมเครือข่าย PNIs ตามหลักเกณฑ์ต่อไป