เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะผู้แทนสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ ได้เดินทางไปกรมราชทัณฑ์เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ "การอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ ในประเทศไทย" และศึกษาการปฏิบัติงานของทัณฑสถานหญิง 2 แห่ง คือ Lai King Correctional Institution และ Lo Wu Correctional Institution ในการนี้ ดร. นัทธี จิตสว่าง รองผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและ นางสาวชลธิช ชื่นอุระ หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมการอนุวัติ ข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดได้นำเสนอผลงานของ TIJ ในหัวข้อ " การอนุวัติ ข้อกำหนดกรุงเทพในประเทศไทยและโครงการเรือนจำต้นแบบ" ให้แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ฮ่องกงและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานราชทัณฑ์ของประเทศไทยต่อไป