เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านหลักนิติธรรมและการเข้าถึงความยุติธรรมผ่าน “The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด” ซึ่งเป็นเกมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกฎหมายการเงิน การวางแผนชีวิตเบื้องต้น บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม


โดยทางคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นว่าจะนำโครงการนี้ ไปต่อยอดเพิ่มเติมให้แก่บุคคลากรคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยต่อไป ส่วนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้วางแผนที่จะนำเกมดังกล่าว ไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ต่อไป