วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้แทน TIJ นำโดย ดร.นัทธี จิตสว่าง รองผู้อำนวยการ TIJ และนางสาวชลธิช ชื่นอุระ หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมการอนุวัติ ข้อกำหนดกรุงเทพ เดินทางเข้าพบผู้แทนกรมราชทัณฑ์ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหารือความร่วมมือ การดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ โดยคณะนักวิจัยได้ทดลองใช้แบบสอบถามกับกลุ่มผู้ต้องขังหญิง ณ เรือนจำพิเศษประจำเมืองแบมบู ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเตรียมการในการเก็บข้อมูลจริงในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559