ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจต่อการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม


วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2558 - TIJ ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม และ สมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (AsianSIL) จัดประชุมระหว่างปีของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (AsianSIL Inter-Sessional Regional Conference 2015)การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ร่วมหารือกันในเครือข่ายของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้ผลักดันเรื่องหลักนิติธรรม ความยุติธรรมและความมั่นคงเข้าสู่กรอบวาระการพัฒนาแห่งสหประชาชาติภายหลังปี ค.ศ.2015 (Post - 2015 Development Agenda) โดยมุ่งให้เกิดการยอมรับในระดับระหว่างประเทศว่า "การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และควรได้รับการกำหนดไว้ในฐานะที่เป็นเป้าหมายหนึ่งของวาระการพัฒนาดังกล่าว"ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ทรงประทานพระดำรัสในช่วงพิธีเปิดการประชุม และยังทรงบรรยายในหัวข้อเรื่อง กฎหมายระหว่างประเทศกับการคุ้มครองสตรีและเด็ก (International Law and the Protection of Women and Children) ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศอีกด้วยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน ซึ่งมาจากประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศ โดยมีผู้แทนระดับสูง เช่น ฯพณฯ Hassan Lahdah Saqr AL - Mohannadi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรัฐกาตาร์, ผู้พิพากษา, อัยการ, นักวิชาการ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายท่าน ส่วนผู้แทนฝ่ายไทย อาทิเช่น ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย (ประธานสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย), นายดิเรก อิงคนินันท์ (ประธานศาลฎีกา), พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม), นายตระกูล วินิจนัยภาค (อัยการสูงสุด) รวมถึงข้าราชการระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรม


นอกจากนี้ ยังมีเยาวชนระดับอุดมศึกษาจาก 11 ประเทศในเอเชีย รวมทั้งสิ้น 60 คน ซึ่งเป็นเครือข่าย TIJ Youth Forum ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

Back
chat