วันที่ 25 มีนาคม 2559 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม เดินทางไปจัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านหลักนิติธรรมและ การเข้าถึงความยุติธรรม ผ่าน “The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด” เกมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกฎหมาย การเงิน การวางแผนชีวิตเบื้องต้น บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่3-4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. กาญจนา ส่งวัฒนา อาจารย์ประจำวิชา International Trade Policy ให้โอกาส TIJ เข้าจัดกิจกรรมในชั่วโมงเรียน โดย TIJ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โครงการThe Choice เกมทางเลือก-ทางรอด ร่วมกับนักศึกษาเยาวชนจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่จะเป็นตัวแทน ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนจากการเล่นเกม ในวันที่ 26 มีนาคม 2559 ที่จะจัดขึ้น ณ ห้องประชุม TIJ ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี