2–4 มีนาคม 2559 – TIJ ร่วมกับกรมคุมประพฤติและสถาบันการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด
ของสหประชาชาติ ภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกล (UNAFEI) จัดสัมมนาระหว่างประเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนของประเทศในภูมิภาคอาเซียน


ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนเผชิญอยู่และเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังเป็นต้นตอสำคัญที่ทำให้เกิดความแออัดในเรือนจำ เนื่องจากกฎหมายมุ่งเน้นการปราบปรามและมีบทลงโทษค่อนข้างหนัก จึงทำให้ผู้ต้องขังคดียาเสพติดถูกจำคุกเป็นจำนวนมาก คิดเป็นร้อยละ 60 – 80 ของผู้ต้องขังในเรือนจำทั้งหมด ปริมาณผู้ต้องขังจำนวนมากนี้เป็นภาระต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ประเทศในอาเซียนจึงพยายามร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว TIJ จึงร่วมกับกรมคุมประพฤติและUNAFEI จัดสัมมนาเพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีและร่วมกันพัฒนามาตรการที่มิใช่ การคุมขังเพื่อฟื้นฟูผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดโดยอาศัยการมีส่วนร่วมในชุมชน


ในการนี้ พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และ นายเทรุโทชิ ยามาชิตะ ผู้อำนวยการสถาบัน UNAFEI เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจากประเทศใน ภูมิภาคอาเซียนและประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนกว่า 80 คน


ทั้งนี้ TIJ มุ่งหวังว่าการสัมมนาครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อวางแนวทางแก้ปัญหายาเสพติดและฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด พัฒนางานด้านคุมประพฤติ และลดภาระงานราชทัณฑ์ เพื่อเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม ในภูมิภาคอาเซียน