วันที่ 11 มกราคม 2559 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับกรมคุมประพฤติ จัดการสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “ข้อกำหนดโตเกียวกับก้าวใหม่ของงานคุมประพฤติ” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดโตเกียวและเสนอแนะทิศทางในการพัฒนางานคุมประพฤติไทยในอนาคต


ในการนี้ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ TIJ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การอนุวัติข้อกำหนดโตเกียว: ความสำเร็จความท้าทาย และก้าวต่อไป”โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการลงโทษที่ได้สัดส่วนกับความรุนแรงของความผิดและสอดคล้องกับภูมิหลังของผู้กระทำผิด และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยยกตัวอย่างความสำเร็จของมาตรการที่มิใช่การคุมขังในประเทศในภูมิภาคอาเซียน


นอกจากนี้ ดร. นัทธี จิตสว่าง รองผู้อำนวยการ TIJ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายในหัวข้อ “ก้าวใหม่งานคุมประพฤติ” ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 180 คน จากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข