เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  TIJ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับผู้ตัองขังหญิงในประเทศไทย ณ ห้องประชุมสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งสถาบันฯ ได้ดำเนินการเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม ภูมิหลัง ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ตลอดจนผลกระทบต่างๆ ที่เกิดกับผู้ต้องขังและครอบครัว


ในการนี้ ดร.นัทธี จิตสว่าง รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นคณะนักวิจัย ประกอบด้วย นางสาวชลธิช ชื่นอุระ หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, อ.ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ ประธานกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้อภิปรายและนำเสนอผลการสำรวจ รวมถึงปัญหาในการลงพื้นที่ในเรือนจำ และ ประเด็นเจาะลึกที่น่าสนใจตามทฤษฎีอาชญาวิทยา ตามลำดับ


ภายหลังเสร็จสิ้นการนำเสนอ ผู้เข้าร่วมซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนากระบวนการวิจัย