วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 TIJ จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานในโครงการ “เกม The Choice ทางเลือกทางรอด” ซึ่งคิดค้นโดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ


TIJ เห็นถึงความสำคัญของเกมดังกล่าวที่นอกจากช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบแล้ว ยังสอดแทรกข้อกฎหมายเบื้องต้น และหลักนิติธรรมสู่ชาวบ้านอีกด้วย จึงได้จัดการประชุมนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองเล่นเกม และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาเกมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เล่น ก่อนการลงพื้นที่ชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นแห่งแรก


ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ TIJ ได้กล่าวเปิดการประชุมและพูดถึงการดำเนินงานในประเด็นหลักนิติธรรม (Rule of Law) ไว้ว่า TIJ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทุกระดับได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง สำหรับเกม The Choice นี้ ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้แขนงใหม่ที่ช่วยสร้างโอกาสทางความรู้ในด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการวางแผนจัดการการเงิน กฎหมายการทำนิติกรรมสัญญาและการออมเงิน แก่ผู้เล่นไปพร้อมกัน ซึ่งถ้าเกมนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวบ้านในชุมชน สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการเป็นหนี้นอกระบบได้ก็ถือประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน


การจัดการประชุมหารือดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คุณมีชัย วีระไวทยะ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา คุณอัญชลี ชาลีจันทร์ คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงเครือข่ายเยาวชนของTIJ ร่วมเล่นเกมและแสดงความเห็น

ทั้งนี้ TIJ และศูนย์ลูกหนี้ฯ ยังวางแผนจะเผยแพร่เกมนี้ไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติต่อไป