ปัจจัยความสำเร็จในการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายกรณีแรงงานบังคับในภาคเกษตรกรรม"
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-14.00 น.
ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท

 

ผู้ที่สนใจแจ้งรายละเอียด ดังนี้    

  • ชื่อ - นามสกุล
  • หน่วยงาน
  • อีเมล
  • เบอร์โทรศัพท์


ส่งมาทางอีเมล ruleoflaw.tij@gmail.com ภายใน 16.00 น. วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559
*** หมายเหตุ   -  รับเฉพาะผู้ที่ส่งแบบตอบรับฯ และได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น
(No Walk-in)