วันที่ 13 มกราคม 2559 คณะผู้บริหาร TIJ นำโดย ดร.นัทธี จิตสว่าง รองผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในรอบ 1 ปี ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ


งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน เครือข่ายภาคประชาชน รวมถึงผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งรูปแบบการจัดงานเน้นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม


ในการนี้ TIJ ได้ร่วมแสดงนิทรรศการ โดยนำเสนอถึงความเป็นมา การดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติธรรม ได้เข้าเยี่ยมชมบูธของ TIJ นอกจากนี้ยังมีผู้สนใจจากหลากหลายหน่วยงานเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก