วันที่ 11 มกราคม 2559 TIJ ร่วมกับ UNODC จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการร่วมเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (TIJ-UNODC Joint Project on Countering Human Trafficking in Mekong Sub-region) โดยมี Mr.Jeremy Douglas ผู้แทนสำนักงาน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก และ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการTIJ กล่าวถ้อยแถลงเปิดงานและร่วมลงนามในหนังสือสัญญาบริจาคเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าวจำนวน 7.5 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินตั้งต้นโครงการในระยะที่หนึ่ง (2559-2560) สำหรับใช้ในการศึกษาวิจัยเส้นทางอาชญากรรมการค้ามนุษย์ในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่ชายแดนไทย พม่า ลาว และกัมพูชา ตลอดจนเพื่อผลิตและเผยแพร่รายงานดังกล่าว สำหรับโครงการระยะที่สองและสามจะเป็นการสร้างเครื่องมือและชุดฝึกอบรมสำหรับพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในประเทศเป้าหมายเพื่อให้สามารถระบุการกระทำที่เป็นองค์ประกอบของความผิดค้ามนุษย์และสามารถดำเนินคดีในชั้นต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ในวันนี้มีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม ประกอบด้วย H.E. Mr. Enno Drofenik เอกอัครราชทูตออสเตรีย ประจำประเทศไทย H.E. Mr. Philip Calvert เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย H.E. Mr. Mikael Winther เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย ผู้แทนสถานทูตต่าง ๆ ในประเทศไทย ผู้แทน UNODC ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม ทั้งสิ้นกว่า 30 คน