ระหว่างวันที่ 14-22 มีนาคม 2559 ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) และผู้แทน เข้าร่วมการประชุมวาระพิเศษเพื่อเตรียมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วย ปัญหายาเสพติดโลก (UNGASS 2016) และการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (CND) สมัยที่ 59 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา TIJ ได้ร่วมกับองค์กร ความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และรัฐบาลเปรูจัด side event ในระหว่างการประชุม คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติด ในหัวข้อ "Strengthening the Rule of Law to Achieve Sustainable Alternative Development" โดยดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ TIJ ได้นำเสนอ ผลงานประเทศไทยตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สหประชาชาติยกย่อง ในการแก้ปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางอีกด้วย