Booklet

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยดำเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ เพื่อนำเสนอถึงความ เคลื่อนไหว กิจกรรม และผลงานของสถาบันอย่างครอบ คลุม สำหรับเผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นเครือ ข่ายของสถาบันฯ นักวิชาการ นักปฏิบัติการ สื่อมวลชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป